Kinuha ng mga Israelita ang lahat-lahat ng mga bagay na nasa loob mga kubol ng kampo ng mga Filisteo.Walang ibang inibig na matanggap si David, maliban na lamang sa baluti ng natalo niyang higanteng si Goliat.

santiago 4 17 ang dating biblia-9

Santiago 4 17 ang dating biblia video

Noong mga panahon ding iyon, tatlo sa mga anak na lalaki ni Isai na mga kapatid ni David ang kasali sa hukbo ni Saul.

May ilang araw na nagbalik sa Belen si David upang pangalagaan ang mga tupa ng kanyang ama.

Naniniwala rin ito kung bakit iniligtas siya ng Diyos mula sa mga leon at mga osong lumusob sa kawan ng tupa ng kanyang ama.

Nababatid niyang ililigtas din siya ng Diyos mula kay Goliat. Ibinibigay ni Saul ang kanyang sariling kalubkob, baluti, metal na pananggalang sa dibdib, at espada, ngunit tinanggihang gamitin ito ni David dahil sa pagiging mabigat ng mga ito.

Nababalutan ang katawan at binti nito ng baluting gawa rin sa tansong dilaw.

Mayroon siyang hawak na makapal na pana, habang nauuna sa kanya ang kanyang tagapagtangan ng sariling kalasag.

Sa isang nakamamatay na pagpukol, tumama sa pinuntiryang pagitan ng dalawang mata ni Goliat ang unang bato. Hinugot ni David ang espada ni Goliat mula sa lalagyan nito. Dahil sa pangyayaring ito, nahintakutan at umurong ang nagaping mga Filisteo.

Pagkaraang bumaon ang bato sa noo ng higante, nawalan ito ng malay at bumagsak sa lupang nauuna ang mukha. Hinabol ng mga Israelita ang nagsisitakas na mga Filisteo.

Dumating ang pagkakataon na sinimulang pag-usapan ng hukbo ang batang si David. Sinabi ni David na walang dapat mangamba dahil kay Goliat.